Физика кафедрасы – Оқу және ғылыми қызметі

Физика кафедрасы


Кафедра тарихы
Оқу және ғылыми қызметі
Материалдық-техникалық база
Жетістіктер
Біздің түлектер және жұмысқа орналасуы


Оқу және ғылыми қызметі

Халықаралық ынтымақтастық

 1. Гданьск университеті
  Білім мен ғылым саласында халықаралық ынтымақтастық пен өзара келісім туралы меморандумы
 2. Ю.Гагарин атындағы Саратов мемлекеттік техникалық университет Ынтымақтастық туралы келісім шарт
 3. Латвия университетінің Қатты дене физикасы институты
  Білім және ғылым саласындағы халықаралық қарым-қатынас пен өзара түсіністік туралы меморандум
 4. Қазан федералды университетінің А.М. Бутлеров атындағы Химиялық институт Ынтымақтастық туралы келісім шарт
 5. Тарту университетінің Физика институты, Эстония
  Білім және ғылым саласындағы халықаралық қарым-қатынас пен өзара түсіністік туралы меморандум

 

2020-2023 жж. жарияланған ғылыми мақалалар:

Zhanturina N., Myasnikova L., Shunkeyev K., Maratova A., Popov A. Efficiency of H-center stabilization in alkali halide crystals at low-temperature uniaxial deformation // Fizika Nizkikh Temperatur. – 2020. – Vol. 46, No. 12. – P. 1371-1376.

Убаев Ж.К., Шункеев К.Ш., Мясникова Л.Н., Сагимбаева Ш.Ж. Люминесценция матрицы NaCl при локальной и упругой деформации // Л.Н. Гумилев ат. ЕҰУ хабаршысы. Физика сериясы. Астрономия. – 2020 – №4 (133). – С. 49-54

Sergeyev, N. Zhanturina, L. Myasnikova, A.I. Popov, A. Duisenova, A. Istlyaup. Computer simulation of the еlectric transport properties оf the FeSe monolayer // Latvian journal of physics and technical sciences. – 2020. – Vol. 57, No 6. – P. 3-11

Sergeyev D. Single Electron Transistor Based on Endohedral Metallofullerenes Me@C60 (Me = Li, Na, K) // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2020. – Vol. 12, No 3. – 03017.

Shunkeyev, Z. Aimaganbetova, L. Myasnikova, A. Maratova, Zh. Ubaev. Mechanisms of radiation defect formation in KCl crystals under the influence of local and plastic deformation. Nuclear Inst. and Methods in Physics Research. -2021. Vol. 501.-P. 7–11.

Shunkeyev, A. Tilep, Sh.Sagimbayeva, A. Lushchik, Z. Ubaev, L. Myasnikova, N. Zhanturina, Z. Aimaganbetova. The enhancement of exciton-like luminescence in KCl single crystals under local and uniaxial elastic lattice deformation. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Vol. 528.-2022. -P. 20–26.

Taimuratova L.U., Bigozha O.D., Seitmuratov A.Zh., Kazbekova B.K., Aimaganbetova Z.K. Negative longitudinal magnetoresistance silicon on interline electron transitions. Известия Национальной академии наук РК. -2021г. – №6 (340)-С.37-41

Shunkeyev, Zh. Ubaev, A. Lushchik, L. Myasnikova. Radiation defects in NaCl matrix with reduced lattice symmetry caused by light cation doping and elastic uniaxial deformation. Lithuanian Journal of Physics, Vol. 61, No. 3.– 2021. P. 151-160

Sh.Zh. Sagimbayeva, K.Sh. Shunkeyev, V.V . Tarkovsky, A.E. Herman, D.M. Sergeyev, L.K. Tastanova, J.  K. Ubayev. Electrohydraulic method of Kazakhstan natural diatomite enrichment. Engineering Journal of Satbayev University, 2021, 143(4), 138–150.

A.K. Zhubaev, S.K. Yerezhepova, A.A. Karassayeva, Ye.A. Kantarbay. Study of layered system Fe3Sn2–a-Fe(Sn) obtained by ion-plasma sputtering and thermal annealing. Journal of Physics: Conference Series, Volume 1923 (2021), Scientific Technical Conference on Lowtemperature Plasma during the deposition of functional Coatings” (LTP Coatings 2020) 10-12 November 2020, Kazan University.

Sergeyev D., Duisenova A. Electron Transport in Model Quasi-Two-Dimensional van der Waals Nanodevices // Technical Physics Letters. – 2021. – Vol. 47, No 4. – Р. 375–378

Sergeyev D., Ashikov N., Zhanturina N. Electric transport properties of a model nanojunction “Graphene – Fullerene C60 – Graphene” // International Journal of Nanoscience. – 2021. – Vol.

20, No 1. – 21500071.

Zhanturina, D. Sergeyev, Z. Aimaganbetova, A. Zhubaev, K. Bizhanova. Structural Properties of Yttrium Aluminum Garnet, Doped with Lanthanum. Crystals.- 2022. Vol. 12(8).- P. 1132-1144.

O.D. Bigozha, Z. Aimaganbetova, A.Zh. Seitmuratov, L.U. Taimuratova, B.K. Kazbekova. Determination of the parameters of capture centers of thermally stimulated luminescence in KBr and KCl crystals. ҚР Ұлттық ғылым академиясының баяндамалары. -2022. № 342.- С.99-107

Shunkeyev, A. Tilep, Sh. Sagimbayeva, A. Lushchik, Z. Ubaev, L. Myasnikova, N. Zhanturina, Zh. Aimaganbetova. The enhancement of exciton-like luminescence in KCl single crystals under local and uniaxial elastic lattice deformation. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Volume 528, 2022, Pages 20-26, ISSN 0168-583X.

Bigozha O.D.,   Seitmuratov A.Zh., Taimuratova L.U., Kazbekova B.K., Aimaganbetova Z.K. Longitudinal magnetoresistance of uniaxially deformed n-type silicon. Bulletin of the Karaganda University. “Physics” Series. Volume  18,0 p.sh., 2022.

Zhanturina, Z. Aimaganbetova, W. Drozdowski, L.Taimuratova, A. Seitmuratov. Determination of the parameters of capture centers of thermally stimulated luminescence in KBr and KCl crystals. Reports of the national academy of sciences of the Republic of Kazakhstan ISSN 2224-5227 Volume 2, Number 342 (2022), 99-107.

Sagimbaeva Sh.Zh., Shunkeyev K.Sh., Tarkovsky V.V., Tastanova L.K., Myasnikova L.N., Beketova G.K. Electroplasma enrichment of natural diatomite // Metalurgija. – 2022. – Vol.61(1). – P. 281-284.

Shunkeyev K, Tilep A, Sagimbayeva S, Ubaev Z, Lushchik A. The Effect of Instability of KCl:Na Single Crystals. Crystals. 2023; 13(2):364.

Sergeyev D., Shunkeyev K., Zhanturina N., Solovjov A.L. Modeling the Destruction of the p-n Junction by Electromagnetic Pulses. Journal of Nano- and Electronic PhysicsOpen AccessVolume 15, Issue 42023, Article number 04033.

Petrenko E.V., Omelchenko L.V., Terekhov A.V., Kolesnichenko Yu.A., Rogacki K., Sergeyev D.M., Solovjov A.L. LARGE-SCALE LABORATORY TESTS FOR SMELTING MEDIUM-CARBON FERROMANGANESE USING JEZDA MANGANESE ORE AND SiMn17 SILICOMANGANESE FINES. Metalurgija. Volume 62, Issue 1, Pages 139 – 1411. 2023.

Zhubaev A.K., Rakhmetolla G.A., Toremurat A.H., Nurbolatova G.N., Omirserikova A.G. Phase Formation in Be–Fe Layered System Obtained by Ion-Plasma Sputtering. High Energy ChemistryVolume 57, Pages S168 – S171. 2023.

I.F. Spivak-Lavrov, S.Y. Sharipov, B.O. Sarsenbaev, Fringe fields of deflector plates with two earthed screens, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Volume 1051, 2023, 168161, ISSN 0168-9002.

Bekeshev, A.; Vasinkina, E.; Kalganova, S.; Trigorly, S.; Kadykova, Y.; Mostovoy, A.; Shcherbakov, A.; Lopukhova, M.; Zhanturina, N. Modeling of the Modification Process of an Epoxy Basalt-Filled Oligomer in Traveling Wave Microwave Chambers. J. Compos. Sci. 2023, 7, 392.

Bekeshev, A.; Mostovoy, A.; Shcherbakov, A.; Zhumabekova, A.; Serikbayeva, G.; Vikulova, M.; Svitkina, V. Effect of Phosphorus and Chlorine Containing Plasticizers on the Physicochemical and Mechanical Properties of Epoxy Composites. J. Compos. Sci. 2023, 7, 178.

Bekeshev, A.; Vasinkina, E.; Kalganova, S.; Kadykova, Y.; Mostovoy, A.; Shcherbakov, A.; Lopukhova, M.; Aimaganbetova, Z. Microwave Modification of an Epoxy Basalt-Filled Oligomer to Improve the Functional Properties of a Composite Based on It. Polymers 2023, 15, 2024.

Istlyaup, A.; Duisenova, A.; Myasnikova, L.; Sergeyev, D.; Popov, A.I. Simulation of a Single-Electron Device Based on Endohedral Fullerene (KI)@C180. Inorganics 2023, 11, 55.

Duisenova, D. Sergeyev, Model of single-electron transistor based on prismanes, Materials Today: Proceedings, Volume 81, Part 3, 2023, Pages 1192-1197, ISSN 2214-7853.

Патенттер:

Шункеев К.Ш., Grinberg M., Жантурина Н.Н., Бармина А.А., Мясникова Л.Н. S кристалының люминесценциясын сирек иондармен белсендендіру арқылы және жоғары гидростатикалық қысым әсерімен күшейту тәсілі // Өнертабысқа патент РК № 33557,  29.03.2019

Шункеев К.Ш., Бекешев А.З., Курманбаев А.Ш., Мясникова Л.Н., Жубанышова М. Диатомит қосылған кесек сабын // Пайдалы модельге патент РК №4336, 01.10.2019

Спивак-Лавров Игорь Феликсович Spivak-Lavrov Igor Feliksovich(KZ); Байсанов Орда Абдуалиевич Baysanov Orda Abdualiyevich(KZ) Призмалық Масс-спектрометрдің колиматорлық линзасы // Өнертабысқа патент №33504, 07.03.2019

Курманбаев А.Ш., Бекешев А.З., Тастанова Л.К., Ахметова М.К. Нөсерлік кәріздің су ағар жүйесіне арналған шип-паз біріктіруімен плиталар жиынтығы // Пайдалы модельге патент РК №4079, 21.02.2019

Жумабек Нурбек Жумабекулы Жумабек Нурбек Жумабекулы Zhumabek Nurbek Zhumabekuly(KZ); Ахметова Маржан Кушкинбаевна Akhmetova Marzhan Kushkinbayevna(KZ); Курманбаев Амидулла Шазадаевич 6. Kurmanbayev Amidulla Shazadayevich(KZ); Бекешев Амирбек Зарлыкович Bekeshev Amirbek Zarlykovich(KZ) Нөсерлік кәріздің су ағар жүйесіне арналған плиталар жиынтығы // Пайдалы модельге патент РК № 3532, 11.01.2019

Маратова А. Г., К. Ш. Шункеев, Л.Н. Мясникова, Ж. К. Убаев. Ав. куәлік: “фотолюминесценция, рентгенолюминесценция, туннельдік люминесценция және сілтілік галоидты кристалдардың термостимуляцияланған люминесценция спектрлерін тіркеудің цифрлық технологиясы”, №12826, 26. 10. 2020.

Маратова А. Г., К. Ш. Шункеев, Л.Н. Мясникова, Ж. К. Убаев. Ав. куәлік: интегралды туннельдік люминесценцияны және сілтілі галоидты кристалдардың термостимуляцияланған люминесценциясын сканерлеудің сандық технологиясы. №12980, 03. 11. 2020.

Шункеев К., Мясникова Л., Сагимбаева Ш., Убаев Ж.К., Герман А.Е., Лицкевич А.Ю. Сілтілік галоидты кристалдардың термостимуляцияланған люминесценция спектрлерін тіркеу тәсілі // Өнертабысқа патент 34978 ҚР, 02.04.2021

Шункеев К., Мясникова Л., Жантурина Н., Сагимбаева Ш., Аймаганбетова З., Убаев Ж.К., Маратова А. Сілтілік галоидты кристалдардағы экситондардың еркін жүру ұзындығына әсер ету тәсілі / ҚР 5978 пайдалы моделіне Патент. 09.04.2021.

Курманбаев А.Ш., Бекешев А.З., Тастанова Л.К., Мясникова Л.Н., Кадыкова Ю.А. Радиациялық зарарсыздандыруға арналған жылжымалы жинақы қондырғы / ҚР 5994 пайдалы моделіне Патент. 16.04.2021.

Сагимбаева Ш.Ж., Шункеев К.Ш., Жантурина Н.Н., Мясникова Л.Н., Аймаганбетова З.К., Истляуп А.С. Диатомит және алоэ бар маска-скраб / ҚР 6137 пайдалы моделіне Патент. 11.06.2021.

Сагимбаева Ш.Ж., Шункеев К.Ш., Тарковский В.В., Тастанова Л.К., Мясникова Л.Н. Диатомитті байытудың электрогидравликалық тәсілі / ҚР 6260 пайдалы моделіне Патент. 23.07.2021.

Сагимбаева Ш.Ж., Шункеев К.Ш., Маратова А.Г., Мясникова Л.Н. Сілтілік галоидты кристалдардың туннельдік люминесценция қарқындылығының уақытша және спектрлік тәуелділігін синхронды тіркеу тәсілі / ҚР 6563 пайдалы моделіне Патент. 22.10.2021.

 

Монографиялар, еңбек жинақтары және оқулықтар:

Шункеев К.Ш. Релаксация электронных возбуждений в щелочногалоидных кристаллах при понижении симметрии решетки. – Актобе, 2008. – 436 с.

Шункеев К.Ш. Люминесценция и радиационные дефекты в щелочногалоидных кристаллах при понижении симметрии решетки. – Актобе, 2012. – 516 с.

Сергеев Д.М. Ангармонизм сверхпроводящего тока в джозефсоновских структурах. – Актобе, 2012.

Мясникова Л.Н. Люминесценция и экситон-фононное взаимодействие в щелочногалоидных кристаллах при низкотемпературной деформации». – Актобе, 2016. – 140 с.

Сагимбаева Ш.Ж. Технология управления механизмом трансформации энергии ионизирующей радиации в щелочногалоидных кристаллах-сцинтилляторах. – Актобе, 2017. – 120 с.

Бармина А.А. Люминесценция и радиационное дефектообразование в щелочногалоидных кристаллах-сцинтилляторах при понижении симметрии решетки. – Актобе, 2017. – 136 с.

Zhanturina N.N. The influence of temperature, deformation and cationic impurities on luminescent properties of alkali halide materials. – Aktobe, 2018.

Шункеев К.Ш., Grinberg M., Szczodrowski K., Mahlik S., Жантурина Н.Н., Мясникова Л.Н., Бармина А.А., Сагимбаева Ш.Ж. Сборник материалов по разработке технологии управления оптическими свойствами оксидов, фторидов и щелочногалоидных кристаллов при понижении симметрии решетки. – Актобе, 2017. – 112 с.

Жантурина Н.Н. Конденсиаланған күй физикасы: Оқу құралы. Ақтөбе: Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, 2017. – 140 б.

Zhanturina N., Myasnikova L. Fundamentals of mechanics: educational-methodical workbook. – Aktobe, 2018. – 105 p.

Shunkeyev K., Myasnikova L., Zhanturina N., Tilep A., Zinollin Zh. English-Kazakh-Russian dictionary of physical terms. – Aktobe, 2018. – 171 p.

Myasnikova L.N. Electricity and magnetism: educational-methodical workbook. – Aktobe, 2019. – 112 p.

Zhanturina N. Molecular physics. – Aktobe: Zhubanov Aktobe Regional State University, 2020. – 100 p.

Р. Башарулы, Шункеев К. Ш., Л.Н.Аубакиров, Н.Н.Жантурина, Бармина А. А., З. Аймаганбетова. Физика. Учебник для 11 класса. Алматы, 2020.

Жылқыбаев А.А. Электротехника және электроника негіздері: оқу құралы. -Алматы: Қазақ университеті, 2020. -343 б.

Қоразов Т.А. Физика тарихына шолу. -Ақтөбе: Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ Медиа орталығы, 2020. -346 б.

И.Ф. Спивак-Лавров, М.С. Құрманбай, Б.О. Сарсенбаев “Физикадан  олимпиадалық есептердің шешімдері”: оқу-әдістемелік құрал, 2019-2020 ж.

Аймаганбетова З.К. Сілтілігалоидты материалдардағы деформациялық люминесценция және радиациялық ақаулар. Алматы, 2021. – 262 р.

Спивак-Лавров И.Ф., Шарипов С.У., Шугаева Т.Ж. «Электродинамика и теория относительности. Электродинамика және салыстырмалылық теориясы.  Electrodynamics and Theory of Relativity»: учебник, 2021,-456 с.

Аймаганбетова З.К. Электр және магнетизм. Уч. пособие. Решение РУМС КазНУ им. аль-Фараби. №1. 16.03.2022г.

Серікбаева Г.Д., Аймаганбетова З.К. Механика. Алматы, 2023. -236 р.

 

Электрондық оқу ресурстарын әзірлеу және жариялау


Сагымбаева Шынар Жанұзаққызы

Электрондық ресурстар – бейнелекциялар:


Аймаганбетова Зухра Кураниевна

Электрондық ресурстар – бейнелекциялар:

 


Кафедра тарихы
Оқу және ғылыми қызметі
Материалдық-техникалық база
Жетістіктер
Біздің түлектер және жұмысқа орналасуы