6B01510 – Физика-Информатика

Шифр – мамандықтың атауы:

6B01510 – Физика-Информатика

Оқу түрі, мерзімі:

жалпы орта білім негізінде 4 жыл;

орта кәсіптік білім негізінде 3 жыл;

жоғары кәсіптік білім негізінде 2 жыл.

Берілетін дәреже:

6B01510-Физика-информатика білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры

Кәсіби қызметінің саласы:

 • жалпы білім беру ұйымдарында, білім мекемелерінде және орталықтарында балалар мен оқушы жастардың білім алуы және дамуы;
 • ғылым;
 • физикалық зерттеу әдістерін қолданумен байланысты ұйымдар, мекемелер мен кәсіпорындар.

Кәсіби қызметінің нысандары:

 • мемлекеттік және мемлекеттік емес қаржыландырудағы білім бері мекемелері, мектепке дейінгі білім беру ұйымдары, мектептер, лицейлер, гимназиялар, колледждер, техникалық және кәсіби білім беретін оқу орындары;
 • ғылыми ұйымдар: физика, педагогика, психология және оқыту әдістемесі салалары бойынша ғылыми, ғылыми-зерттеу орталықтары;
 • басқару ұйымдары: мемлекеттік басқару ұйымдары, білім департаментері;
 • өз жұмыстарында физикалық зерттеу әдістерін қолданатын түрлі жеке меншік формасындағы ұйымдар.

Кәсіби қызметінің пәні:

 • оқу-тәрбие ісі: оқушылардың білім беру процестерін жобалау және басқару, қазіргі педагогикалық және ақпараттық – коммуникациялық технологияларды қолдану жағдайында мотивациялық, диагностикалық, түзету, коммуникативтік, әдістемелік жұмыстарды орындау;
 • ғылыми – зерттеу ісі: физика, педагогика, психология және оқыту әдістемесі салалары бойынша ғылыми- зерттеу жұмыстарына қатысу, эксперименттік зерттеулер жүргізу және нәтижелерді өңдеу;
 • өндірістік-технологиялық іс: ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен технологияларды қолданып ақпараттық қорларды өндіру мен өңдеудің технологиялық процестерін ұйымдастыруға қатысу.

Кәсіби қызметінің түрлері:

 • әлеуметтік-педагогикалық – оқушылардың толыққанды өмір сүруі, тәрбиеленуі және дамуы үшін жағдай жасау және гуманитарлық – педагогикалық қолдау көрсету;
 • білім беру – оқушыларды оқыту және дамыту, оқу және тәрбие процестерін ұйымдастыру, педагогикалық процесті жобалау және басқару, диагностика, түзету, педагогикалық әрекет нәтижелерін болжау;
 • ғылыми-зерттеу – физика, педагогика, психология және оқыту әдістемесі салалары бойынша ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу;
 • ұйымдастыру-әдістемелік – инновациялық оқыту тәжірибелерін оқу, үйрену, жалпылау және тарату;
 • өндірістік-технологиялық – физикалық зерттеу әдістері негізінде технологиялық процестерді басқару және ұйымдастыру.

Практика базалары:

Ақтөбе қаласының мектептері.

Модульдік білім беру бағдарламасы
Модульдік білім беру бағдарламасы