8D05401 – Математика

Шифр – мамандықтыңатауы:

8D05401 – «Математика»

Аккредитацияданөтуі (өткен жылы, өткен мерзімі):

Оқу мерзімі:

3 жыл.

Берілетін ғылыми дәреже:

8D05401 – «Математика» білім бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD)

Кәсіби қызметінің саласы:

білім беру; ғылым; өндіріс және экономика; қолданбалы математика.

Кәсіби қызметінің нысандары:

ғылыми-зерттеу ұйымдары, жобалау және конструкторлық бюро, фирмалар мен компаниялар; білім беру ұйымдары (жоғары оқу орындары және т.б.);  мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелер, өз жұмысында математика әдістерін қолданатын  әртүрлі жеке меншік нысандар.

Кәсіби қызметінің пәні:

математикалық әдістер мен компьютерлік технологияларды қолдану саласындағы ғылыми зерттеу жұмыстары; процестер мен объектілердің және бағдарламалық қамтамасыз етудің математикалық модельдеуін қолдана отырып әртүрлі қолданбалы мәселелерді шешу; жаратылыстану, техника, экономика және басқару мәселелерін шешудің тиімді әдістерін әзірлеу; ғылыми, ғылыми-зерттеу және басқарушылық қызметті бағдарламалық қамтамасыз ету және ақпараттық қамтамасыз ету; математикалық пәндерді оқыту, жоғары оқу орындарында және басқа да білім беру ұйымдарында оқу-тәрбиелеу процесін ұйымдастыру.

Кәсіби қызмет түрлері:

ғылыми-зерттеу; білім беру (педагогикалық); өндірістік-технологиялық; ұйымдастырушылық және басқарушылық.

Практика базалары:

Қ. Жұбанов атындағы АӨМУ,Қолданбалы математика және информатика ҒО;  ҚР БжҒМ математика және математикалық модельдеу институты.

Модульдік білім беру бағдарламасы
Модульдік білім беру бағдарламасы